Osajärjestelmän käyttöönottoluvan uusiminen

Uuden osajärjestelmän valmistamista tai rakentamista sekä osajärjestelmän parantamista tai uudistamista koskeva suunnitelma on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle. Suunnitelman toteutus voidaan käynnistää vasta, kun Liikenteen turvallisuusvirasto on päättänyt, tarvitaanko osajärjestelmän parantamista tai uudistamista koskevan suunnitelman perusteella uusi käyttöönottolupa. Uusi käyttöönottolupa on aina vaadittava, kun suunnitteilla olevat työt voivat vaikuttaa kyseisen osajärjestelmän turvallisuuden yleiseen tasoon.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava hakijalle käyttöönottolupatarpeesta viimeistään neljän kuukauden kuluttua siitä, kun hakija on toimittanut kaikki asian käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat Liikenteen turvallisuusvirastolle. Samalla Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava, miten laajastai yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä on sovellettava hankkeeseen.

Kalustoyksikön käyttöönottolupahakemuksen uudelleentutkiminen

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kielteisen päätöksen kalustoyksikön käyttöönottolupaa koskevaan hakemukseen, hakija voi pyytää kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa kielteisen päätöksen tiedoksi saamisesta virastolta hakemuksen uudelleentutkimista. Hakijan on ilmoitettava päätös, jonka uudelleen tutkimista pyydetään sekä se, miltä osin ja millä perusteella päätös halutaan uudelleen tutkittavaksi.

Otettuaan päätöksen uudelleentutkittavakseen, Liikenteen turvallisuusvirasto voi muuttaa päätöstään, kumota päätöksensä tai hylätä uudelleentutkimispyynnön kahden kuukauden kuluessa uudelleen tutkimista koskevan pyynnön vastaanottamisesta. Jos uudelleentutkintapyyntöä ei ole tehty määräajassa (yhden kuukauden kuluessa kielteisestä päätöksestä), niin Liikenteen turvallisuusvirasto jättää pyynnön tutkimatta.

Käyttöönottoluvan peruuttaminen

Jos osajärjestelmä tai kalustoyksikkö ei täytä sille asetettuja olennaisia vaatimuksia tai jos luvanhaltija ei noudata käyttöönottoluvassa asetettuja rajoituksia tai ehtoja, Liikenteen turvallisuusviraston on kehotettava käyttöönottoluvanhaltijaa korjaamaan havaitut virheet tai laiminlyönnit kohtuullisessa määräajassa. Tämä määräaika ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi.

Jos virhettä tai laiminlyöntiä on pidettävä olennaisena, eikä luvanhaltija ole korjannut sitä asetetussa määräajassa, Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa käyttöönottoluvan kokonaan tai määräajaksi. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös rajoittaa tai kieltää osajärjestelmän tai kalustoyksikön käytön.

Käyttöönottoluvan välitön peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa käyttöönottoluvan välittömästi, jos kysymyksessä on erityisen vakava puutteellisuus, josta voi aiheutua vaaraa rautatiejärjestelmän turvallisuudelle.