TURVALLISUUSLUVAN UUSIMINEN, MUUTTAMINEN JA PERUUTTAMINEN

Turvallisuusluvan uusiminen

Turvallisuuslupa on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Turvallisuusluvan edellytysten tarkastaminen voi viedä paljon aikaa. Hakemuksen käsittely tarvittavine täydennyspyyntöineen ja täydennyksineen kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen. Siksi uutta lupaa on hyvä hakea noin vuotta ennen edellisen luvan voimassaolon päättymistä. Trafi voi tarvittaessa myöntää luvan myös viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun on tiedossa, että rautatieturvallisuutta koskeva sääntely muuttuu viiden vuoden sisällä ja että muutos vaikuttaa luvan edellytyksiin.

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.

Turvallisuusluvan muuttaminen

Vaikka turvallisuuslupa olisi myönnetty viideksi vuodeksi, lupaa voidaan kuitenkin muuttaa sen voimassaoloaikana. Rataverkon haltijalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä Trafille seuraavista asioista:

  • turvallisuuslupaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista
  • rataverkon käytön tai kunnossapidon periaatteiden olennaisesta muuttamisesta
  • rataverkolla olevien laitteiden käytön tai kunnossapidon periaatteiden olennaisesta muuttamisesta.

Jos turvallisuusluvan myöntämisen edellytykset ovat muuttuneet, Trafin on tarvittaessa muutettava myöntämäänsä turvallisuuslupaa.

Luvan peruuttaminen

Trafi voi tarvittaessa peruuttaa turvallisuusluvan, jos rataverkon haltija ei enää täytä turvallisuusluvan edellytyksiä. Ennen turvallisuusluvan peruuttamista Trafin on lähtökohtaisesti varattava rataverkon haltijalle tilaisuus korjata puutteellisuus. Puutteellisuus tulee korjata viraston asettamassa määräajassa. Määräajan päättymisen jälkeen viraston on selvitettävä, onko rataverkon haltija korjannut puutteellisuuden ja täyttääkö se turvallisuusluvan myöntämisen edellytykset. Jos puutteellisuutta ei ole korjattu tai luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, turvallisuuslupa tulee peruuttaa, jos puutetta on pidettävä olennaisena. Määräajan päättymisen jälkeen viraston on aina tarjottava rataverkon haltijalle myös mahdollisuus oman kantansa ilmaisemiseen asiasta. Poikkeuksen edelliseen on tilanne, jossa rataverkon haltijan toiminnassa on erityisen vakava puutteellisuus, joka voi aiheuttaa vaaraa rautatiejärjestelmän turvallisuudelle. Näissä tapauksissa Trafi voi peruuttaa turvallisuusluvan välittömästi rataverkon haltijaa kuulematta.

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.