Turvallisuustodistuksen uusiminen ja muuttaminen

Rautatieliikenteen harjoittajan on haettava noin vuotta ennen vanhan turvallisuustodistuksen tai sen osan voimassaoloajan umpeutumista uutta turvallisuustodistusta Trafilta.

Vaikka turvallisuustodistus olisi myönnetty viideksi vuodeksi, todistusta tulee kuitenkin muuttaa , jos rautatieliikenteen harjoittajan toiminnan luonne tai laajuus ja niiden myötä turvallisuusjohtamisjärjestelmä muuttuvat oleellisesti. Rautatieliikenteen harjoittajan onkin ilmoitettava Trafille välittömästi, jos sen toiminnassa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat turvallisuustodistuksen edellytyksiin tai kun rautatieliikenteen harjoittaja ottaa palvelukseensa uusia henkilöstöryhmiä tai uusia kalustoyksikkötyyppejä. Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on ajatus siitä, että rautatieliikenteen harjoittaja ei aina välttämättä itse pysty arvioimaan sitä, onko muutosta pidettävä turvallisuuden kannalta merkittävänä. Saatuaan tiedon merkittävistä turvallisuustodistuksen edellytyksiin vaikuttavista muutoksista tai esimerkiksi uusien henkilöstöryhmien palvelukseen ottamisesta, Trafi arvioi, edellyttääkö muutos turvallisuustodistuksen muuttamista.

Rautatieliikenteen harjoittajan tulee hakea turvallisuustodistuksensa muuttamista siltä osin, kuin toiminnan luonne tai laajuus vaikuttaa turvallisuustodistuksen edellytyksiin. Trafin asiantuntijat auttavat rautatieliikenteen harjoittajaa tarvittaessa turvallisuustodistuksen muutoksenhakuprosessissa. Yhteystiedot löydät tämän sivun vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.

Turvallisuustodistusta tulee muuttaa myös silloin, kun turvallisuustodistuksen myöntämisen edellytyksiä koskevia säädöksiä tai määräyksiä muutetaan olennaisesti. Velvoite todistuksen muuttamiseen ei siten aina johdu rautatieliikenteen harjoittajasta itsestään, vaan muutosvelvoite voi syntyä myös lainsäädännön muuttamisen seurauksesta.

Turvallisuustodistuksen peruuttaminen

Trafi voi peruuttaa turvallisuustodistuksen tai sen osan, jos rautatieliikenteen harjoittaja ei enää täytä turvallisuustodistuksen edellytyksiä tai jos rautatieliikenteen harjoittaja ei ole harjoittanut rautatieliikennettä 12 kuukauden kuluessa turvallisuustodistuksen myöntämisestä. Kuitenkin tilanteissa, joissa liikennöintiä ei ole voitu harjoittaa perustellusta syystä, turvallisuustodistus voidaan jättää peruuttamatta. Näin on esimerkiksi silloin, kun rautatieliikenteen harjoittajan muut rautatieliikenteen harjoittamiselle asetetut edellytykset, kuten toimiluvan tai ratakapasiteetin saanti, eivät ole vielä täyttyneet eikä rautatieliikenteen harjoittaja ole siten voinut aloittaa liikennettä.

Ennen turvallisuustodistuksen peruuttamista Trafin on varattava rautatieliikenteen harjoittajalle mahdollisuus korjata puutteita. Puutteet tulee korjata Trafin antamassa määräajassa. Trafi selvittää tämän jälkeen, täyttyvätkö turvallisuustodistuksen myöntämisen edellytykset. Ellei puutteita korjata tai edellytykset uuden turvallisuustodistuksen myöntämiselle eivät täyty, turvallisuustodistus peruutetaan.

Jos rautatieliikenteen harjoittajan toiminta on erityisen vakavasti puutteellista ja se voi aiheuttaa uhkaa rautatiejärjestelmän turvallisuudelle, Trafi voi peruuttaa turvallisuustodistuksen tai sen osan välittömästi rautatieliikenteen harjoittajaa kuulematta.

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.