Turvallisuuskertomus

Rataverkon haltijoiden ja rautatieliikenteen harjoittajien on vuosittain kerättävä tiedot edellisen kalenterivuoden turvallisuustavoitteiden saavuttamisesta ja laadittava turvallisuustavoitteiden saavuttamisesta turvallisuuskertomus. Turvallisuuskertomus on toimitettava Trafille vuosittain 30. päivään kesäkuuta mennessä. Turvallisuuskertomukset voi toimittaa Trafiin sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)trafi.fi. Sähköpostin saatteeksi voi laittaa tekstin ”rautatiet-turvallisuuskertomus” sekä toimijan nimen. Ohjeet kertomuksen laatimiseen löydät Trafin nettisivuilta kohdasta Turvallisuustodistus tai Turvallisuuslupa.

Turvallisuustavoitteiden toteutumista seurataan yhteisillä turvallisuusindikaattoreilla. Toimijoiden tulee esittää turvallisuuskertomuksessaan kaikki yhteisiä turvallisuusindikaattoreita koskevat tiedot. Nämä yhteiset turvallisuusindikaattorit esitetään Valtioneuvoston asetuksen rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (372/2011) liitteessä I. Yhteiset turvallisuusindikaattorit sisältävät mm. onnettomuuksiin, vaarallisiin aineisiin ja riskitekijöihin liittyviä indikaattoreita. Lisäksi toimijoiden on kerrottava mm. omista turvallisuustavoitteistaan ja niiden toteutumisesta sekä omista turvallisuustoimenpiteistään. Trafi on antanut määräyksen toimijoiden turvallisuuskertomuksen tarkemmasta sisällöstä (TRAFI/19402/03.04.02.00/2014) ja löydät sen Trafin nettisivuilta kohdasta Kansalliset määräykset > Turvallisuus tai suoraan tästä linkistä.

Turvallisuuskertomusten avulla Trafi seuraa yhteisten turvallisuustavoitteiden saavuttamista ja rautatieturvallisuuden kehittymistä. Toimijoiden turvallisuuskertomusten perusteella Trafi kokoaa yhteen tiedot turvallisuusindikaattoreista ja toimittaa tiedot osana vuosikertomustaan Euroopan rautatievirastolle. Eri jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisten vuosikertomusten avulla Euroopan rautatievirasto pystyy seuraamaan yhteisten turvallisuustavoitteiden toteutumista. Annettujen tietojen perusteella asetetaan myös jäsenvaltiokohtaiset yhteiset turvallisuustavoitteet.