TEHTÄVÄT

ISA-laitoksen tehtävät:

  • Riskienhallinta-asetuksessa 402/2013/EY, jonka mukaan turvallisuuden arviointielimen (ISA eli Independent Safety Assessment) tehtävänä on varmistua siitä, että muutoksen esittäjä on noudattanut asetuksen mukaista riskienhallintamenettelyä.

  • Rautatiejärjestelmää koskevissa standardeissa, joissa on vaatimus riippumattoman turvallisuuden arvioitsijan käyttämisestä sekä sellaisen nimeämisestä. Tällaisia standardeja ovat mm. EN 50126, EN 50128 ja EN 50129.

NoBo:n tehtävät:

  • vastaa osajärjestelmien EY-tarkastusmenettelystä ja EY-tarkastusvakuutukseen liitettäväksi vaadittujen EY-tarkastustodistuksen sekä teknisten asiakirjojen laatimisesta,

  • vastaa yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelystä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen liitettäväksi vaadittujen EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen tai EY-käyttöönsoveltuvuustodistuksen laatimisesta,

  • voi antaa välivaiheen tarkastuslausuntoja, jotka kattavat tietyt tarkastusmenettelyn vaiheet tai tietyt osajärjestelmän osat.

DeBo:n tehtävät:

  • Trafi voi tarvittaessa nimetä ilmoitetun laitoksen (DeBo-laitos) vastaamaan osajärjestelmää koskevien kansallisten määräysten arvioinnista niin sanottua FI-tarkastusta varten. FI-tarkastuksella tarkoitetaan vaatimuksenmukaisuuden arviointia sellaiselle osajärjestelmälle tai osajärjestelmän osalle, jota eivät koske yhteentoimivuuden teknisen eritelmän vaatimukset.

Tarkemmat säännökset tehtävistä ja vaatimuksista löytyvät rautatielaista 304/2011 sekä valtioneuvoston asetuksesta rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (372/2011). Ajantasaiset säädökset löydät Trafin nettisivuilta kohdasta Säädökset.