RAUTATIELAKI

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on edistää rautatieliikennettä,   rautatiejärjestelmän   turvallisuutta ja yhteentoimivuutta sekä rataverkon tehokasta käyttöä. Lain tavoitteena on lisäksi luoda tasapuoliset ja syrjimättömät edellytykset rautatiemarkkinoiden toiminnalle. Lakia sovelletaan Suomen rautatiejärjestelmään, ratatyöhön, liikennöintiin rataverkolla sekä sillä käytettäviin kalustoyksiköihin. Lain 4  luvun  säännöksiä  sovelletaan  ainoastaan valtion rataverkon käyttöön ja ratakapasiteetin jakamiseen sekä valtion rataverkolla tapahtuvaa liikennöintiä koskevaan käyttösopimukseen,  suorituskannustinjärjestelmään  ja verkkoselostukseen. Lain 5 luvussa tarkoitettuja palveluja ja ratamaksua koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan valtion rataverkolla tarjottaviin ja siihen liittyviin palveluihin sekä valtion rataverkolla tapahtuvasta liikennöinnistä perittävään ratamaksuun, jollei tässä laissa toisin säädetä.
 

Lakia ei sovelleta

1) metro- tai raitiovaunuliikenteeseen eikä muuhun   kevyen   raideliikenteen   järjestelmään;


2) raiteisiin, jotka ovat muusta rautatiejärjestelmästä  toiminnallisesti  erillisiä  ja  jotka on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen henkilöliikenteeseen  eikä  yksinomaan  tässä  kohdassa   tarkoitetuilla   raiteilla   liikennöivään rautatieliikenteen harjoittajaan;


3) sellaisiin raiteisiin ja yksinomaan tällaisilla raiteilla käytettävään 2 §:ssä tarkoitet-tuun kalustoyksikköön, joita raiteen haltija tai kalustoyksikön  omistaja  käyttää  ainoastaan omassa   tavaraliikenteessään,   jollei   tässä laissa toisin säädetä; eikä

4) raiteisiin ja kalustoyksikköön, jotka on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen, historialliseen tai matkailukäyttöön, jollei tässä laissa
toisin säädetä.

Rautatielaki kokonaisuudessaan löytyy oheisesta linkistä Rautatielaki (304/2011, koonnos)