Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan on rautatielain (304/2011) 82 §:n mukaan ilmoitettava viipymättä niiden tietoon tulleista onnettomuuksista ja vaaratilanteista Trafille.

Rautatieturvallisuusdirektiiviin perustuva ilmoittamisvelvollisuus liittyy rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmään.  Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan tulee rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmästä annetun määräyksen (TRAFI/1065/03.04.02.00/2012) kohdan 2 h mukaan kuvata turvallisuusjohtamisjärjestelmässään muun muassa menettelyt, joilla varmistetaan se, että onnettomuuksia, vaaratilanteita ja ”läheltä piti”-tilanteita koskevat tiedot raportoidaan asianmukaisesti, tutkitaan ja analysoidaan organisaation omasta toimesta ja kehitetään tarvittavat toimenpiteet vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Siinä missä rautatieliikenteen harjoittaja ja rataverkon haltija tarvitsevat ilmoittamismenettelyä muun muassa oman toimintansa seuraamiseen ja kehittämiseen, Trafi tarvitsee onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevia ilmoituksia muun muassa turvallisuuden yleiseen seurantaan ja kehittämiseen sekä valvontaan.

Ilmoitus on tehtävä sellaisista rataverkolla tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka rautatieliikenteen harjoittaja tai rataverkon haltija on saanut tietoonsa tai joissa se on ollut osallisena. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä, mutta aina viimeistään viiden päivän kuluessa sen jälkeen, kun rautatieliikenteen harjoittaja tai rataverkon haltija on saanut tiedon tapahtumasta.

Onnettomuudella tarkoitetaan ei-toivottua tai tahatonta äkillistä tapahtumaa tai tällaisten tapahtumien ketjua, jolla on haitallisia seurauksia.

Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus, mutta joka liittyy junaliikenteeseen ja vaarantaa liikenteen turvallisuuden. Vaaratilanteeksi katsotaan myös tapahtumat, jotka olisivat voineet johtaa onnettomuuteen ja muut vaaralliset tapahtumat.

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti tai sähköistä ilmoittamismenettelyä käyttäen. Ilmoitukseen tulee sisällyttää seuraavat tiedot:

  • lyhyt kuvaus ilmoitettavasta tapahtumasta

  • tapahtuma-aika

  • tapahtumapaikka

  • tapahtumatyyppi

  • tapahtumaan osalliset

  • tapahtuman arvioitu välitön syy

  • seuraukset

  • tapahtumat aiheuttamat vahingot

  • tapahtuman yhteyshenkilöt

Tapahtumaan seurauksia tai vahinkoja koskevia tietoja voidaan toimittaa Trafille myöhemminkin, jos ko. tietoja ei ole ilmoittamishetkellä vielä käytettävissä. Jälkikäteen toimitettavat tiedot tulee toimittaa Trafille kuitenkin niin pian kuin mahdollista ja aina viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (turvallisuuskertomuksen palauttamisen yhteydessä).

Ilmoitus suositellaan tehtäväksi sähköisellä lomakkeella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on ilmoitus mahdollista toimittaa myös postitse lomakkeella tai sähköpostilla vapaamuotoisesti osoitteeseen rautatieturvallisuus(at)trafi.fi. Viestin otsikkoon kirjoitetaan tapahtuman tyyppi sekä tapahtumapaikka ja -aika. Lisätietoja ja -ohjeita ilmoituksesta löydät Trafin nettisivuilta tämän linkin takaa.

Ilmoituksen tiedot tallennetaan Trafin poikkeamatietojärjestelmään, jonka avulla seurataan rautatieturvallisuuden tilaa. Ilmoituksen tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rautatieonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta

Edellä kuvattu onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen tulee erottaa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta. Rautateillä tapahtuneen onnettomuuden ja vaaratilanteen tutkinnasta säädetään turvallisuustutkintalaissa (525/2011). Jos onnettomuutta tai vaaratilannetta ei kuitenkaan oteta mainitun lain nojalla tutkittavaksi, Trafi voi tutkia sen rautatielain 83 §:n nojalla, jos se on tarpeen rautateiden turvallisuuden edistämiseksi.