Muut liikennöintiin liittyvät maksut

Ratatöiden liikennejärjestelyt ja niiden korvaaminen

Liikennevirasto ja rautatieyritys neuvottelevat ratatöiden ajoituksista ja muista tarvittavista työraoista keskenään. Ratatöiden ajoittamisesta päätettäessä noudatetaan Liikenneviraston liikenteen ja ratatöiden hallinta -prosessia.

Liikenteen ja radanpidon tarpeet sovitetaan yhteen ennen aikataulukauden alkua. Radanpidon tarpeet on huomoitu Liikenneviraston tekemissä ao. aikataulukautta koskevissa ratakapasiteetin jakoehdotuksessa ja ratakapasiteetin jakopäätöksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti ratakapasiteettia ei myönnetä radanpidon töiden edellyttämien varausten kanssa päällekkäin.

Joskus kuitenkin ratatöiden ajoittaminen vaatii uudelleen tarkastelua ja myönnetty ratakapasiteetti ei olekaan rautatieyrityksen käytössä.  Liikenneviraston on tällaisissa tapauksissa ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen radanpidon töiden aloittamista rautatieyritykselle, jos sille myönnetty radanpidon tarpeiden kanssa päällekkäinen ratakapasiteetti ei olekaan rautatieyrityksen käytettävissä. Näistä etukäteen sovituista ja viimeistään kaksi kuukautta aiemmin ilmoitetuista ratatöistä ja niiden mahdollisesti aiheuttamista liikenteellisistä vaikutuksista ei synny korvausvelvollisuutta.

Liikennevirasto korvaa ratatöiden aiheuttamista henkilö- ja tavaraliikenteen liikennejärjestelyistä johtuvia kustannuksia silloin, kun ratatöiden edellyttämä työrako kestää yli kaksi vuorokautta. Tällöin henkilöliikenteen osalta Liikennevirasto maksaa rautatieyritykselle 50 % osuuden junia korvaavista busseista ja takseista tositteiden tai yhteisesti oikeiksi todettujen laskelmien mukaisesti. Tavaraliikenteen osalta Liikennevirasto maksaa 50 % osuuden rataöiden aiheuttamista muuttuvien kustannusten lisäkustannuksista tositteiden tai yhteisesti oikeiksi todettujen laskelmien mukaisesti. Edellä mainituista tavaraliikenteen kustannuksista vähennetään liikennejärjestelyjen tuomat säästöt, esimerkiksi ajamatta jääneiden junien kustannukset. Sovittujen kustannuslaskutusten tulee tapahtua kahden kuukauden aikana niiden toteumasta, ellei ole erityistäsyytä tästä poiketa.

Mikäli ratatyö voidaan tehdä liikenteellisesti hiljaisena aikana, mutta Liikennevirasto työkustannuksia säästääkseen päättää tehdä ratatyöt kaupallisen liikenteen aikana, Liikennevirasto korvaa rautatieyritykselle mahdollisesti syntyneet erilliskustannukset tositteiden tai yhteisesti oikeiksi todettujen laskelmien mukaisesti. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi tarpeellinen lisämiehitys, yövuorolisät tai korvaava liikenne vähennettynä ajamattomien junien kustannuksilla.

Osapuolet vastaavat omasta, ratatöihin liittyvästä viestinnästään ja maksavat itse ao. viestinnästä koituvat kulut. Liikennevirasto vastaa rataan ja sen käytettävyyteen liittyvästä viestinnästä sekä ratatöiden tiedottamisesta. Rautatieyritys vastaa junien liikennöintiin ja aikatauluihin liittyvästä viestinnästä.

Mikäli mittavat ratatyöt vaativat liikennejärjestelyjen määrän vuoksi laitureille matkustajien opastajia, Liikennevirasto vastaa oppaiden kustannuksista.

Mikäli sovitun työraon alkua siirretään rautatieyrityksestä johtuvista syistä yli 15 minuuttia, työrako peruutetaan tai keskeytetään rautatieyrityksestä johtuen, rautatieyritys maksaa korvausta Liikennevirastolle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaisesti.