LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVIÄ HOITAVAN HENKILÖSTÖN KELPOISUUS 

Kelpoisuuslainsäädännön uudistuksen myötä muiden liikenneturvallisuustehtävien kuin liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävän yksityiskohtaisesta sääntelystä on luovuttu 1.7.2018 lähtien. Kelpoisuuskirja ei ole käytössä 1.7.2018 lähtien ja Trafin lupakirjarekisteriin viedään tiedot vain kuljettajien lupakirjoista ja kelpoisuuksista.

Toimijoiden tulee  tarkastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä erityisesti vaihtotyö-, liikenteenohjaus- ja ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavan tehtäviin liittyvien kelpoisuuksien hallinnoinnin osalta.

Liikkuvan kaluston kuljettajan kelpoisuus muodostuu eri osa-alueista, joihin kuuluu tehtäväkohtaisen pätevyyden lisäksi muun muassa sopiva terveydentila sekä psykologinen soveltuvuus tehtävään. Vaatimuksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin Trafin verkkosivuilla osoitteessa: Kuljettajan lupakirja -sivulla. 

Liikkuvan kaluston kuljettajana toimivalla henkilöllä on oltava Kuljettajan lupakirja ja hänen on pidettävä sitä mukanaan aina liikennöidessään. Rautatieliikenteen harjoittajan vastuulla on aina huolehtia, että sen palveluksessa olevat henkilöt täyttävät kuljettajille laissa liikenteen palveluista  asetetut vaatimukset.

Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilla henkilöillä tulee olla tehtävien asianmukaisen hoitamisen vaatima terveys, koulutus ja muu kelpoisuus. JOkaisen toimijan tulee omassa turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvata nämä vaatimukset. Valtion rataverkon osalta Liikennevirasto edellyttää sopimuskumppaneiltaan rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen välittömästi vaikuttavien liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden pätevyyksiä. Näissä tehtävissä toimivien tulee täyttää myös Trafin määräyksissä asetetut terveydentila-, koulutus- ja muut kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuus­vaatimukset vaihtelevat tehtävien mukaan. Lisätietoja Liikenneviraston ohjeesta

Rautatieliikenteen harjoittajan ja museoliikennöitsijän on turvallisuustodistuksen myöntämiseksi tai hyväksymiseksi toimitettava Trafille tiedot palveluksessaan olevien veturinkuljettajien koulutuksesta ja lisätodistuksesta merkitsemiseksi lupakirjarekisteriin. Trafi voi turvallisuustodistusta myöntäessään tarvittaessa myös muutoin tutkia tarkemmin, täyttääkö jokin rautatieliikenteen harjoittajan palveluksessa tai toiminnassa mukana oleva henkilö tai henkilöryhmä sille turvallisuusjohtamisjärjestelmässä asetetut vaatimukset.