Käyttöönottoluvan myöntäjä

Käyttöönottoluvat Suomessa  myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto.

RAKENTEELLISEN OSAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOLUPA

Viraston on myönnettävä käyttöönottolupa sellaiselle rakenteelliselle osajärjestelmälle, joka on olennaisten vaatimusten mukainen. Viraston on lupahakemusta käsitellessään tarkastettava erityisesti osajärjestelmän tekninen yhteensopivuus sen järjestelmän kanssa, johon osajärjestelmä liitetään sekä osajärjestelmien yhdistämisen turvallisuus.

Viraston on lupahakemusta käsitellessään tarkastettava myös, että osajärjestelmät ovat käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän mukaisia siltä osin kuin eritelmää on sovellettava.

KALUSTOYKSIKÖN KÄYTTÖÖNOTTOLUPA

Kalustoyksikölle, joka täyttää kaikki sen käyttöönottohetkellä voimassa olevien sitä koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien vaatimukset, käyttöönottolupa on myönnettävä ilman muita tarkastuksia, jos kalustoyksikön kaikki rakenteelliset osajärjestelmät on hyväksytty rautatielain (304/2011) luvun 8 säännösten mukaisesti.

Liikenteen turvallisuuvirasto tarkastaa kalustoyksikön osajärjestelmien teknisen yhteensopivuuden ja niiden yhdistämisen turvallisuuden sekä kalustoyksikön ja rataverkon teknisen yhteensopivuuden, jos kalustoyksiköllä on kaikki rautatielain 45 §:ssä tarkoitetut EY-tarkastusvakuutukset, mutta kalustoyksiköön kuuluvia osajärjestelmiä ei ole hyväksytty 8 luvun säännösten mukaisesti.

Kalustoyksilölle, joka ei täytä kaikkia sen käyttöönottohetkellä voimassa olevien sitä koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien vaatimuksia, myönnetään kalustoyksikön ensimmäinen käyttöönottolupa noudattaen 8 luvussa säädettyä menettelyä.

KALUSTOYKSIKKÖTYYPPIEN HYVÄKSYNTÄ

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää kalustoyksiköille tyyppikohtaisen hyväksynnän. Viraston on hyväksyttävä hakijan toimittaman tyypinmukaisuusvakuutuksen perusteella Suomessa tyyppihyväksynnän saanut kalustoyksikkö ilman muita tarkastuksia.

Muualla Euroopan alueella käyttöönottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on oltava täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä käyttönottoluvalla on varmistettava erityisesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva rataverkon ja kiinteiden laitteistojen sekä Suomen ilmasto-olosuhteiden kanssa.

VENÄJÄN FEDERAATIOSTA SAAPUVIEN YHDYSLIIKENTEESSÄ KÄYTETTÄVIEN KALUSTOYKSIKÖIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää käyttöönottoluvan sellaisille kalustoyksiköille tai kalustoyksikköjen sarjoille, joilla on Venäjän federaatiossa voimassa oleva käyttöönottolupa tai siihen rinnastettava lupa. Kalustoyksiköillä saa liikennöidä ainoastaan Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä.

Suomessa yhdysliikennettä harjoittavan rautatieyrityksen on haettava lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta ennen kuin rautatieyritys liikennöi kalustoyksiköllä Suomen rataverkolla. Kalustoyksikön vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa ilmoituksessa, joka toimitetaan virastolle. Samoin tulee ilmoittaa Venäjän federaatiossa kalustoyksiklölle tai kalustoyksikköjen sarjalle myönnetystä käyttöönottoluvasta tai siihen rinnastettavasta luvasta.

RAKENTAMISAIKAINEN KÄYTTÖLUPA

Jos osajärjestelmää aiotaan käyttää ennen käyttöönottoluvan myöntämistä, sille on haettava rakentamisaikaista käyttölupaa. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää luvan, kun kysymys on vaiheittain valmistuvasta uudistamis- tai parantamishankkeesta ja osajärjestelmän käyttö on tarpeen riittävien liikenneyhteyksien turvaamiseksi, eikä rautatiejärjestelmän turvallisuutta vaaranneta.

Rakentamisaikaisen käyttöluvan edellytystan arvioimiseksi hakijan on toimitettava virastolle kuvaus liikennetarpeista, suunnitelluista töistä sekä toimenpiteistä, joilla varmistetaan turvallisuus rautatiejärjestelmässä.

Rakentamisaikaista käyttölupaa ei voida myöntää kalustoyksikölle.

Rautatielaki (304/2011)