HINNOITTELU

Liikenteen turvallisuusvirasto perii käyttönottoluvista tuntiveloitteisen suoritteen, joka on 140 euroa/tunti.

Tuntiveloitteisista julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen peusteella. Tuntiveloitus peritään sekä ensimmäiseltä tunnilta että kultakin alkavalta lisätyötunnilta. Lisäksi peritään mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kustannukset sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

Asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista (1185/2010)