Suorituskannustinjärjestelmä

Rataverkon tehokkaan käytön ja rautatieliikenteen täsmällisyyden edistämiseksi sekä rautatieliikenteestä ja radanpidosta aiheutuvien rataverkon käytettävyyshäiriöiden vähetämiseksi rautatieliikenteen harjoittajia ja Liikennevirastoa kannustetaan rajoittamaan niiden toiminnasta aiheutuvia häiriöitä ja parantamaan rataverkon käytön tehokkuutta suorituskannustinjärjestelmällä. Järjestelmän on oltava tasapuolinen, syrjimätön ja suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Rataverkon haltijan vastuulla olevat poikkeamat 

Liikennevirasto maksaa rautatieyritykselle suorituskannustinjärjestelmään perustuvan sanktion radan käytettävyyden poikkeamista aiheutuvista häiriöistä tapauskohtaisesti selvityksen perusteella, kun kyseessä on:

 • ratatyön sovitun ajan ylitys

 • turvalaitteiden ja liikenteenohjauksen viestilaitteiden vika (ei kuitenkaan kulunvalvonnan kalustolaitteiden vika)

 • sähköistyslaitteiden vika tai sähköratatyöhön sovitun ajan ylitys

 • radassa oleva vika, joka johtuu Liikenneviraston vastuulla olevasta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta

   

Rautatieyrityksen vastuulla olevat poikkeamat

Rautatieyritys maksaa Liikennevirastolle suorituskannustinjärjestelmään perustuvan sanktion rautatieyrityksen toiminnasta aiheutuvasta liikenteen häiriöstä tapauskohtaisesti selvityksen perusteella, kun kyseessä on:

 • jarruvika

 • laakerivika

 • junan katkeaminen

 • kytkentä tai irroitus

 • kallistusvika

 • muu kalustovika

 • veturivika ja JKV-vika veturilaitteessa

 • alimitoitettu vetokyky

 • veturin vaihto, lisäys tai poisto

   

Maksun määräytyminen

Junien kulkua seurataan KUTI-järjestelmällä, johon on määritelty junien seuranta-asemat. Mahdolliset seuranta-asemien muutokset sovitaan yhdessä Liikenneviraston ja rautatieyrityksen kesken. Junan aikataulussaoloa mitataan seuranta-asemilla. Junalle voi syntyä (lisä)myöhästymistä kahden seuranta-aseman välillä tai yhdellä seuranta-asemalla. Tällaiselle yhdelle (lisä)myöhästymiselle merkitään yksi syykoodi, joka kertoo myöhästymisen syyn.

Sanktio maksetaan, kun yllä olevissa luetteloissa kuvatuista syistä syntyy (lisä)myöhästyminen seuranta-asemavälillä tai seuranta-asemalla on yhtäsuuri tai suurempi kuin

 • 15 minuuttia henkilökaukoliikenteen junalla tai lähiliikenteen junalla

 • 30 minuuttia tavarajunalla

 • tai kun henkilökaukoliikenteen juna tai lähiliikenteen juna perustaan äkillisesti

Sanktiosumma lasketaan kaikista ko. (lisä)myöhästymisen myöhästymisminuuteista, ei ainoastaan raja-arvon ylittävistä minuuteista.

Maksettavien sanktioiden suuruus sovitaan Liikenneviraston ja rautatieyrityksen välisessä rataverkon käyttösopimuksessa.